Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2021 samt produktions- och kostnadsprognos för 2022

TORONTO, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2021 samt produktions- och kostnadsprognos för 2022.

Produktionshöjdpunkter för fjärde kvartalet och helåret 2021:

 • Produktionsprognosen för helåret 2021 överskreds med en konsoliderad produktion av säljbara guldekvivalenter på 123 002 uns – den högsta sammanlagda mängden sedan 2017;
 • Antalet sålda säljbara guldekvivalenter för helåret uppgick till 126 241 uns – det högsta mängden sedan 2017;
 • En produktionstillväxt på 19 % och en försäljningstillväxt på 26 % jämfört med 2020;
 • Under fjärde kvartalet såldes totalt 38 904 uns guldekvivalent – det högsta kvartalsbeloppet sedan andra kvartalet 2016; och
 • Costerfields högsta kvartalsvisa produktion någonsin av säljbara guldekvivalenter på 19 507 uns.

Produktions- och kostnadsprognos för helåret 2022:

 • Den konsoliderade produktions- och kostnadsprognosen för helåret 2022 förväntas producera 118 000–130 000 uns guldekvivalent till en förväntad kontantkostnad på 700–900 USD och en sammanlagd kostnad på 1 100–1 300 USD.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay Resources avslutade året starkt när Costerfield uppnådde en rekordhög kvartalsvis säljbar produktion av guldekvivalent på 19 507 uns. På konsoliderad basis var de 32 362 unsen säljbar guldekvivalent som producerades bolagets näst högsta kvartalsresultat 2021 och de 123 002 unsen guldekvivalent som producerades för hela året överskred inte bara prognosen för 2021, utan var också bolagets bästa resultat sedan 2017. De på varandra följande förbättringarna från år till år sedan 2019 markerar tydligt stabiliteten i Björkdal och den växande kvaliteten på vår ankartillgång i Costerfield.

”Från vår orderstock såldes en koncentration som överskred genomsnittet i Costerfield i december, vilket resulterade i 26 877 sålda uns guldekvivalent under fjärde kvartalet. De likvida medel som togs emot för leveranser i december kommer dock att redovisas under 2022. Dessutom utgjorde den totala produktionen av säljbara guldekvivalenter på 68 729 uns vid Costerfield en förbättring på 18 % jämfört med föregående år. Bolaget förväntar sig en stegvis förbättring av Costerfields produktionsprofil under 2022 med ökad strossning vid Youle och produktionsstart av höghaltigt guld i Shepherd-fyndigheten.

”Vid Björkdal var de 11 190 uns och 45 236 uns säljbart guld som producerades under fjärde kvartalet respektive helåret i linje med tidigare kvartal och år. Anläggningen fortsatte med de förändringar som syftar till att minska utspädningen och vi förväntar oss att halterna kommer att öka och stabiliseras på planerade nivåer under 2022. Under 2022 kommer Björkdal att öka strossningen inom Aurora-områdets lägre nivåer med högre halter och upprätthålla det operativa målet att uppnå 1,2 miljoner ton underjordisk malm per år.

”Vid Cerro Bayo fortsatte bearbetningen fram till den 1 december 2021, då bolaget slutförde försäljningen av tillgången till Equus Mining. Under september och oktober producerade anläggningen 1 665 uns säljbar guldekvivalent.

”Under 2022 förutser bolaget en konsoliderad produktion på mellan 118 000 och 130 000 uns guldekvivalent till en förväntad kontantkostnad på 700–900 USD och en sammanlagd kostnad på 1 100–1 300 USD. Bolaget ser också fram emot att följa upp den mycket framgångsrika prospekteringskampanjen 2021 med en förväntad prospekteringskostnad på mellan 7–9 miljoner USD i Costerfield och mellan 4–5 miljoner USD i Björkdal under 2022.”  

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 31 december 2021:

 • Under fjärde kvartalet 2021 producerade bolaget totalt 25 596 uns guld, 830 ton antimon och 50 556 uns silver, vilket representerar totalt 32 362 uns guldekvivalent jämfört med 24 488 uns guld och 858 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, vilket representerar totalt 27 351 uns guld ekvivalent.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 11 190 uns guld under fjärde kvartalet 2021, jämfört med 12 252 uns guld under fjärde kvartalet 2020.
 • Produktionen i Costerfield uppgick till 13 397 uns guld och 830 ton antimon under fjärde kvartalet 2021 jämfört med 12 236 uns guld och 858 ton antimon under fjärde kvartalet 2020.
 • Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 1 009 uns guld och 50 556 uns silver under fjärde kvartalet 2021 jämfört med ingen produktion under fjärde kvartalet 2020.

Säljbar produktion för året som slutade 31 december 2021:

 • Bolaget producerade totalt 98 292 uns guld, 3 380 ton antimon och 266 596 uns silver, vilket representerar en produktion på totalt 123 002 uns guldekvivalent jämfört med 90 254 uns guld och 3 903 ton antimon, vilket representerar totalt 103 444 uns guldekvivalent under 2020.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 45 236 uns guld.
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 47 753 uns guld och 3 380 ton antimon.
 • Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 5 303 uns guld och 266 596 uns silver.

Tabell 1 – Säljbar produktion för fjärde kvartalet och helåret 2021 och 2020

Metal Source Three months
ended
December 31
2021
Three months
ended
December 31
2020
Year ended
December 31
2021
Year ended
December 31
2020
Gold (oz) Björkdal 11,190 12,252 45,236 45,296
  Costerfield 13,397 12,236 47,753 44,958
  Cerro Bayo 1,009 5,303
  Total 25,596 24,488 98,292 90,254
Antimony (t) Costerfield 830 858 3,380 3,903
Silver (oz) Cerro Bayo 50,556 266,596
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,796 1,876    
Antimony US$/t   13,221 6,260    
Silver US$/oz   23.31 24.43    
Total Gold Eq. (oz)(1)          
  Björkdal 11,190 12,252 45,236 45,296
  Costerfield 19,507 15,099 68,729 58,148
  Cerro Bayo 1,665 9,037
  Total 32,362 27,351 123,002 103,444
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.

Försäljning för kvartalet som slutade 31 december 2021:

 • Under fjärde kvartalet 2021 sålde bolaget totalt 28 570 uns guld, 1 334 ton antimon och 39 614 uns silver, vilket representerar totalt 38 904 uns guldekvivalent jämfört med 21 689 uns guld och 915 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, vilket representerar totalt 24 742 uns guld ekvivalent.
 • Björkdal sålde 10 749 uns guld under fjärde kvartalet 2021 jämfört med 10 746 uns guld under fjärde kvartalet 2020.
 • Costerfield sålde 17 057 uns guld och 1 334 ton antimon under fjärde kvartalet 2021 jämfört med 10 943 uns guld och 915 ton antimon under fjärde kvartalet 2020.
 • Cerro Bayo sålde 764 uns guld och 39 614 uns silver under fjärde kvartalet 2021 jämfört med ingen försäljning under fjärde kvartalet 2020.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2021:

 • Bolaget sålde 100 203 uns guld, 3 627 ton antimon och 217 034 uns silver, vilket representerar totalt 126 241 uns guldekvivalent jämfört med 87 432 uns guld och 3 744 ton antimon, vilket representerar totalt 99 935 uns guldekvivalent under 2020.
 • Björkdal sålde 46 254 uns guld.
 • Costerfield sålde 49 585 uns guld och 3 627 ton antimon.
 • Cerro Bayo sålde 4 364 uns guld och 217 034 uns silver.

Tabell 2 – Försäljning för fjärde kvartalet och helåret 2021 och 2020

Metal Source Three months
ended
December 31
2021
Three months
ended
December 31
2020
Year ended
December 31
2021
Year ended
December 31
2020
Gold (oz) Björkdal 10,749 10,746 46,254 45,312
  Costerfield 17,057 10,943 49,585 42,120
  Cerro Bayo 764 4,364
  Total 28,570 21,689 100,203 87,432
Antimony (t) Costerfield 1,334 915 3,627 3,744
Silver (oz) Cerro Bayo 39,614 217,034
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,796 1,876    
Antimony US$/t   13,221 6,260    
Silver US$/oz   23.31 24.43    
Total Gold Eq. (oz)1          
  Björkdal 10,749 10,746 46,254 45,312
  Costerfield 26,877 13,996 72,598 54,623
  Cerro Bayo 1,278 7,389
  Total 38,904 24,742 126,241 99,935
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.

Mandalays prognos för 2022:

Tabell 3 – Produktions- och kostnadsprognos för 2022

  2022E  
Björkdal
Gold produced (oz) 51,000 – 56,000  
Cash cost(1) per oz gold produced $980 – $1,130  
All-in sustaining cost(1) per oz gold produced $1,400 – $1,550  
Capital expenditures $29M – $33M  
Costerfield
Gold produced (oz) 50,000 – 55,000  
Antimony produced (t) 2,100 – 2,700  
Gold equivalent produced(2) (oz) 67,000 – 74,000  
Cash cost(1) per oz gold eq. produced $560 – $710  
All-in sustaining cost(1) per oz gold eq. produced $830 – $980  
Capital expenditures $21M – $25M  
Consolidated
Gold equivalent(2) produced (oz) 118,000 – 130,000  
Average cash cost per oz gold eq. $700 – $900  
Average all-in sustaining cost(3) per oz gold eq. $1,100 – $1,300  
Capital expenditures $50M – $58M  
 1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet
 2. Förmodade genomsnittliga metallpriser: 1 750 dollar/uns för guld, 13 000 dollar/ton för antimon
 3. Konsoliderade sammanlagda kostnader per uns guldekvivalent inkluderar bolagets omkostnader

Mandalays produktionsprognos för 2022 bygger på:

 • Den starkare australiska dollarn och svenska kronan jämfört med den amerikanska dollarn och landets totala kostnadsinflation har haft en negativ inverkan på prognosen ovan.
  • Genomsnittliga kurser för 2021: AUD/USD 0,751 och USD/SEK 8,58
  • Prognos för 2022: AUD/USD 0,730 och USD/SEK 8,79
 • De förväntade höga kapitalutgifterna vid Björkdal inkluderar 10,8 miljoner USD för underhåll av gruvdammsanläggningen. Detta projekt kommer att möjliggöra gruvdammskapacitet fram till 2029.
 • Prognosen för prospekteringskostnader för båda anläggningarna uppgår till:
  • Björkdal: 4–5 miljoner dollar
  • Costerfield: 7–9 miljoner dollar

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett Kanadabaserat bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt kostnader för räkenskapsåret 2022. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.