Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för andra kvartalet 2019

TORONTO, July 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJD) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2019. Under andra kvartalet 2019 producerade Mandalay 19 500 säljbara uns guldekvivalent och sålde 20 259 uns guldekvivalent.  Dominic Duffy, Mandalays President och Chief Executive Officer, kommenterar, ”Mandalays produktion under andra kvartalet markerar en fortsatt stark kapacitet vid Björkdal med en produktion på 14 243 uns guld. Detta kan hänföras till leveransen av ett konstant tonnage från den underjordiska gruvan som producerar i en stadig takt och till utvinningen från en liten ficka med höghaltig skarn. Vi förväntar oss att Björkdals produktion förblir stabil under resten av 2019 och vi kommer att fokusera på Aurora-zonen, huvudzonen och utvecklingen av skarnmalm. Dagbrottet kommer att pausa produktionen i slutet av juli och detta förväntas inte ha någon inverkan på kostnaden och produktionen vid Björkdal för 2019.” Duffy fortsätter, ”Vi har bibehållit vårt kapitalutvecklingsfokus på att nå den höghaltiga Youle-ådern vid Costerfield, som förväntas öka halten av material som bryts från och med det fjärde kvartalet 2019. Den totala produktionen av guldekvivalent under kvartalet var 5 257 uns lägre jämfört med föregående kvartal på grund av dåliga markförhållanden i Brunswick-ådern. Detta saktade ned produktionen och sänkte halten på grund av en ökad utspädning. Utvinningen under dessa förhållanden ska förbättras genom ytterligare betongsprutning av gruvan så att den ökade produktionen vid Brunswick-ådern kan fortsätta.” Duffy avslutar, ”Bolagets huvudsakliga mål för andra halvåret 2019 är att vidareutveckla Youle-ådern vid Costerfield för att påbörja produktionen vid denna fyndighet under det fjärde kvartalet och fortsätta den nuvarande starka underjordiska produktionstakten vid Björkdal. Vad beträffar prospektering fokuserar vi på djupborrning vid Costerfield, som påbörjades i juni i år, och utbyggnadsborrning vid Youle-ådern. Utbyggnadsborrning vid Björkdal utökar ytterligare Aurora-zonen tillsammans med borrning av de höghaltiga skarnfyndigheterna i hela gruvan.” Se pressmeddelandet daterat den 18 juni 2019 för mer information om företagets prospekteringsprogram, prioriteringar och resultat. Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 juni 2019: Under andra kvartalet 2019 producerade bolaget totalt 17 544 uns guld och 371 ton antimon, vilket representerar totalt 19 500 uns guldekvivalent jämfört med 19 154 uns guld och 503 ton antimon under andra kvartalet 2018, och totalt 22 348 uns guldekvivalent under perioden.  Produktionen vid Björkdal uppgick till 14 243 uns guld under andra kvartalet 2019, jämfört med 14 017 uns guld under andra kvartalet 2018.  Produktionen i Costerfield uppgick till 3 301 uns guld och 371 ton antimon under andra kvartalet 2019, jämfört med 5 137 uns guld och 503 ton antimon under andra kvartalet 2018. Säljbar produktion för halvåret som slutade 30 juni 2019: Bolaget producerade totalt 36 034 uns guld och 946 ton antimon, vilket motsvarar en produktion på totalt 41 440 uns guldekvivalent, jämfört med 38 457 uns guld och 1 108 ton antimon under motsvarande halvår 2018, och totalt 45 520 uns guldekvivalent under perioden.  Produktionen vid Björkdal uppgick till 28 628 uns guld.  Produktionen vid Costerfield uppgick till 7 406 uns guld och 946 ton antimon. Tabell 1 – Säljbar produktion för andra kvartalet och halvåret 2019 och 2018 MetalSourceThree months ended June 30  2019Three months ended June 30  2018Halvåret som slutade 30 juni 2019Halvåret som slutade 30 juni 2018Gold (oz)Björkdal14,24314,01728,62826,733 Costerfield3,3015,1377,40611,724 Total17,54419,15436,03438,457Antimony (t)Costerfield3715039461,108Average quarterly prices:     Gold US$/oz 1,3091,307  Antimony US$/t 6,8948,295  Au Eq. (oz)1Björkdal14,24314,01728,62826,733 Costerfield5,2578,33112,81218,787 Total19,50022,34841,44045,520 1 Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden.  Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com. Försäljning för andra kvartalet som slutade 30 juni 2019: Under andra kvartalet 2019 sålde bolaget totalt 18 026 uns guld och 424 ton antimon, vilket representerar totalt 20 259 uns guldekvivalent jämfört med 18 497 uns guld och 560 ton antimon under andra kvartalet 2018, vilket representerar totalt 22 052 uns guldekvivalent.  Björkdal sålde 14 376 uns guld under andra kvartalet 2019, jämfört med 12 428 uns guld under andra kvartalet 2018.  Costerfield sålde 3 650 uns guld och 424 ton antimon under andra kvartalet 2019, jämfört med 6 069 uns guld och 560 ton antimon under andra kvartalet 2018. Försäljning för de sex månader som slutade 30 juni 2019: Bolaget sålde totalt 37 883 uns guld och 949 ton antimon, vilket representerar totalt 43 226 uns guldekvivalent jämfört med 43 266 uns guld och 1 239 ton antimon under andra kvartalet 2018, vilket representerar totalt 51 203 uns guldekvivalent.  Björkdal sålde 30 154 uns guld.  Costerfield sålde 7 729 uns guld och 949 ton antimon. Tabell 2 – Försäljning för andra kvartalet och halvåret 2019 och 2018 MetalSourceThree months ended June 30 2019Three months ended June 30  2018Halvåret som slutade 30 juni 2019Halvåret som slutade 30 juni 2018Gold (oz)Björkdal14,37612,42830,15430,105 Costerfield3,6506,0697,72913,200 Total18,02618,49737,88343,305Antimony (t)Costerfield4245609491,239Average quarterly prices:     Gold US$/oz 1,3091,307  Antimony US$/t 6,8948,295  Au Eq. (oz)1Björkdal14,37612,42830,15430,105 Costerfield5,8839,62413,11221,098 Total20,25922,05243,26651,203 1Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen. Mer information: Dominic Duffy President och Chief Executive Officer Edison Nguyen Manager, Analytics och Investor Relations Kontakt:  647 260 1566 Om Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde. Framåtblickande uttalanden: Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon under räkenskapsåret 2019. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.