Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för andra kvartalet 2019

TORONTO, Aug. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJD) tillkännagav idag resultatrapporten för kvartalet som slutade den 30 juni 2019. Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 30 juni 2019, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet. Under det andra kvartalet av 2019 genererade bolaget intäkter på 26,3 miljoner USD, en justerad EBITDA på 4,1 miljoner USD och en justerad nettoförlust före extraordinära engångsposter på 3,9 miljoner USD eller 0,04 USD i förlust per aktie. Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, noterade i sin kommentar om resultaten, ”De finansiella resultaten under andra kvartalet 2019 var stabila med en fortsatt optimerad och förbättrad drift vid Björkdal, medan Costerfield bibehöll sitt fokus på att utvidga utvecklingen för att nå Youle och utvinna höghaltig malm så snart det är möjligt.” Duffy fortsatte, ”I Björkdal genererades intäkter på 19,1 miljoner USD, i linje med summan under det första kvartalet 2019, och markerar den näst högsta intäkten under de senaste fem kvartalen. Dessutom var nettoresultatet i Björkdal det högsta sedan fjärde kvartalet 2017. Det förbättrade resultatet beror på en konsekvent leverans av tonnage till bruket från under jord samt utvinning av höghaltigt skarnmaterial. Som ett direkt resultat av dessa driftsförbättringar och kostnadskontroller under kvartalet uppgick den kontanta driftskostnaden till 818 USD per uns, dess andra nedgång i följd och den lägsta under de senaste sex kvartalen. Vi räknar med att se ytterligare kostnadsminskningar under resten av 2019 till följd av pausen i dagbrottet som börjar i slutet av juli.”   Duffy fortsatte, ”Vid Costerfield var produktionen av guldekvivalent lägre än under föregående kvartal eftersom kvaliteten som bröts under nuvarande kvartal var lägre på grund av ytterligare avvattning som härrörde från dåliga markförhållanden i Brunswick-ådern. Åtgärder har vidtagits för att minimera ytterligare avvattning och förbättra halten i gruvan och återhämtningen. Vi fortsätter förvänta oss en produktionsökning under senare delen av 2019 när vi väl börjar bryta den höghaltiga Youle-ådern.” Duffy avslutade, ”Eftersom bolaget förväntar sig att nå Youle-ådern vid Costerfield under de kommande månaderna och få in 25,7 miljoner USD i likvida medel i slutet av andra kvartalet, har bolaget den finansiella flexibilitet som krävs för att fortsätta med de spännande prospekteringsprogrammen vid varje producerande anläggning och bana väg för framtida lönsamhet och tillväxt.” Finansiell sammanfattning för andra kvartalet 2019 Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader som slutade den 30 juni 2019 och 2018:  Three months ended  June 30,  2019Three months ended  June 30,  2018Six months ended  June 30,  2019Six months ended  June 30,  2018 $’000$’000$’000$’000Revenue26,344 27,944 56,260 67,692 Cost of sales20,751 22,348 44,145 48,168 Adjusted EBITDA*4,105 3,651 9,352 15,786 Income from mine ops before depreciation, depletion5,593 5,596 12,115 19,524 Adjusted net loss before special items*(3,926)(3,743)(4,385)(2,806)Consolidated net loss(9,750)(23,711)(11,085)(24,950)Capital expenditure(10,238)(11,943)(17,650)(23,236)Total assets255,505 259,461 255,505 259,461 Total liabilities135,609 124,309 135,609 124,309 Adjusted net loss per share*(0.04)(0.08)(0.06)(0.06)Consolidated net loss per share**(0.11)(0.53)(0.16)(0.55) *Justerad EBITDA, justerad nettoförlust före extraordinära engångsposter och justerad nettoförlust per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande”. **Som ett resultat av en aktiekonsolidering den 2 juli 2019 har bolaget omarbetat antalet stamaktier och resultat (förlust) per aktie för alla tidsperioder som presenteras. Under andra kvartalet 2019 sålde Mandalay 2 057 färre guldekvivalenta uns jämfört med andra kvartalet 2018. Bolagets realiserade guldpris ökade med 3 % på kvartalsbasis, medan det realiserade antimonpriset minskade med 18 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 26,3 miljoner USD under andra kvartalet 2019 var 1,6 miljoner USD lägre än under andra kvartalet 2018. Kontant driftskostnad per uns uppgick till 1 130 USD och ökade med 10 % under andra kvartalet 2019 jämfört med föregående år, främst på grund av en lägre produktion vid Costerfield. Försäljningskostnader under andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018 var 1,5 miljoner USD lägre vid Costerfield och 0,1 miljoner USD lägre vid Björkdal. Konsoliderade allmänna och administrativa kostnader minskade med 0,5 miljoner USD över hela bolaget. Mandalay genererade 4,1 miljoner USD i justerat EBITDA under andra kvartalet 2019 jämfört med 3,7 miljoner i justerat EBITDA under andra kvartalet 2018. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 9,8 miljoner USD under andra kvartalet 2019, mot en förlust på 23,7 miljoner USD under andra kvartalet 2018. I den konsoliderade nettoförlusten under innevarande kvartal ingår en nedskrivning på 5,0 miljoner USD av det redovisade värdet för gruvorna Lupin och Ulu, som beskrivs i avsnittet ”Lupin och Ulu, Kanada” nedan. Mandalay avslutade andra kvartalet med 25,7 miljoner USD i likvida medel (inklusive 15,0 miljoner USD i bundna likvida medel). Rörelsesammandrag från andra kvartalet 2019 Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna som slutade den 30 juni 2019 och 2018:   Three months ended June 30, 2019Three months ended June 30, 2018Six months ended June 30, 2019Six months ended June 30, 2018$’000$’000$’000$’000Björkdal      Gold produced (oz)14,24314,01728,62826,734 Cash cost* per oz gold produced818876870980 All-in cost* per oz gold produced1,0671,1551,1351,265 Capital development2,1103,0093,8385,943 Property, plant and equipment purchases2,8421,0853,7884,060 Capitalized exploration1899942941,300Costerfield      Gold produced (oz)3,3015,1377,40611,724 Antimony produced (t)3715039461,108 Gold equivalent produced (oz)5,2578,33112,81218,787 Cash cost* per oz gold eq. produced1,5411,0491,270949 All-in cost* per oz gold eq. produced2,0201,5121,7091,408 Capital development3,3143,1406,4555,256 Property, plant and equipment purchases1,3122,1572,5523,791 Capitalized exploration4591,4235292,493Consolidated      Gold equivalent produced (oz)19,50022,34841,44045,520 Cash cost* per oz gold eq. produced1,1301,0281,0991,044 All-in cost* per oz gold eq. produced1,4521,4051,4311,434 Capital development5,4246,14910,29311,199 Property, plant and equipment purchases4,1543,2426,3407,851 Capitalized exploration**6602,5521,0164,186 *Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande. **Inkluderar aktiverade prospekteringskostnader som rör andra tillgångar utanför kärnverksamheten. Björkdal guldgruva, Sverige Björkdal producerade 14 243 uns guld under andra kvartalet 2019 till en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 818 USD/uns respektive 1 067 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 876 USD/uns respektive 1 155 USD/uns under andra kvartalet 2018. Costerfield guld-antimongruva, Australien Costerfield producerade 3 301 guldekvivalenta uns och 371 ton antimon för 5 257 guldekvivalenta uns under andra kvartalet 2019. På grund av den lägre mängden producerad guldekvivalent steg kontantkostnaden och den sammanlagda kostnaden vid Costerfield till 1 541 USD/uns respektive 2 020 USD/uns jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 1 049 USD/uns respektive 1 512 USD/uns under andra kvartalet 2018. Cerro Bayo silver-guldgruva, Chile 26 juni 2019 skrev bolaget under en icke-bindande avsiktsförklaring med Equus Mining för förvärvet av Cerro Bayo-gruvan i Chile. Undertecknandet av detta avtal hade ingen inverkan på det redovisade värdet för Cerro Bayo-gruvan den 30 juni 2019. Ingen produktion skedde vid Cerro Bayo under andra kvartalet 2019 och gruvan var fortsatt under skötsel och underhåll under perioden. Under andra kvartalet 2019 spenderade bolaget 0,8 miljoner USD på underhåll vid Cerro Bayo jämfört med 1,4 miljoner USD under motsvarande kvartal föregående år. Lupin och Ulu, Kanada Skötsel- och underhållskostnaderna på Lupine och Ulu understeg 0,1 miljoner USD under de tre och sex månader som slutade i juni 2019, och motsvarande på ett ungefär de föregående åren. Kostnader för återställning vid Lupin och Ulu uppgick till 0,2 miljoner USD under andra kvartalet 2019 jämfört med 0,9 miljoner USD under motsvarande kvartal föregående år. Under de sex månader som slutade den 30 juni 2019 uppgick utgifterna för återställning till 0,9 miljoner USD jämfört med 1,2 miljoner USD under föregående år. Bolaget identifierade en indikator för nedskrivning av Ulu-gruvan på grund av undertecknandet av ett ändrat optionsavtal för gruvan. Som ett resultat av denna ändring redovisades en nedskrivning på 1,0 miljoner USD i resultaträkningen för de tre månaderna som slutade den 30 juni 2019. Med koppling till denna verksamhet identifierade bolaget en indikator för nedskrivning av Lupin-gruvan, som ligger nära Ulu-gruvan. Bolaget har värderat tillgången till verkligt värde med avdrag för avyttringskostnader. Som ett resultat av detta redovisades en nedskrivning på 4,0 miljoner USD i bolagets resultaträkning för de tre månaderna som slutade den 30 juni 2019. Den 21 december 2018 fattade Nunavut Water Board ett beslut att rekommendera att Mandalays remburs som tecknats för att täcka bolagets återställningsskydligheter vid Lupine-gruvan skulle reduceras med 3,2 miljoner CAD. Den 28 januari 2019 godkändes denna rekommendation av Minister of Indigenous and Northern Affairs och företaget mottog dessa medel den 18 april 2019. Challacollo, Chile Den 1 augusti 2018 meddelade bolaget att det hade ingått en icke bindande avsiktsförklaring med Aftermath Silver Ltd., enligt vilken Aftermath Silver skulle förvärva Minera Mandalay Challacollo Limitada, ett helägt dotterbolag till bolaget som äger Challacollo-projektet. Bolaget räknar för närvarande med ett totalt vederlag på 10,5 miljoner CAD från denna försäljning. Vidare tecknade bolaget den 28 november 2018 ett bindande avtal med tredje part för förvärv av vissa servitut som utgör en del av Challacollo-egendomen. Detta avtal ändrades den 20 juli 2019. Totalt vederlag förväntas bli 2,0 miljoner USD netto efter betalningar till fordringsägare för royalty och andra inteckningar på dessa beviljanden. La Quebrada, Chile Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden. Konferenssamtal Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 8 augusti 2019 klockan 08:00 (Toronto-tid). Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer: Participant Number:(201) 689-8341Participant Number (Toll free):(877) 407-8289Conference ID:13693286 En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till kl. 11:59 (Toronto -tid), den 22 augusti 2019, och nås på följande uppringningsnummer: Repris avgiftsfritt uppringningsnummer:+1 877 660 6853Repris-id:13693286 Mer information: Dominic Duffy  President och Chief Executive Officer Edison Nguyen Manager, Analytics och Investor Relations Kontakt:   (647) 260-1566 Om Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige, för att skapa kortsiktigt kassaflöde. Framåtblickande uttalanden Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt produktionskostnader i framtiden. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019 och Mandalays prospekttillägg daterat den 12 februari 2019. Kopior finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Mått som inte gäller för IFRS Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat silver netto av guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter. Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder. Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. En avstämning mellan justerad EBITDA och nettoresultat kommer att ingå i MD&A. För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart ekvivalent uns. För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerat säljbart gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns. För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.