Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för första kvartalet 2019

TORONTO, May 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag resultatrapporten för kvartalet som slutade den 31 mars 2019. Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 31 mars 2019, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet. Under det första kvartalet av 2019 genererade bolaget intäkter på 29,9 miljoner USD, en justerad EBITDA på 5,2 miljoner USD och en konsoliderad nettoförlust på 1,3 miljoner USD eller 0,00 USD i förlust per aktie. I en kommentar till resultaten konstaterar Dominic Duffy, Mandalays vd och koncernchef, att ”Mandalays finansiella och operativa resultat under det första kvartalet 2019 markerar en avsevärd förbättring jämfört med de senaste kvartalen. Baserat på intäkter, justerad EBITDA och justerat nettoresultat är Mandalays resultat för första kvartalet 2019 starkare än de tre kvartalen som föregick det. Mandalays resultatrapport från första kvartalet 2019 visar att bolaget ständigt förbättrar sin finansiella ställning. Dessa förbättrade resultat kommer som en följd av att Mandalay arbetat sig genom, och övervunnit, flera operativa utmaningar som bolaget mötte under 2018.” Duffy tillägger: ”De ekonomiska förbättringarna kan till stor del tillskrivas Björkdals ökade produktionsresultat. Björkdalsgruvan gynnades av att under ett helt kvartal ha den nya underjordiska transportflottan på plats och producerade 14 385 uns guld. Guldproduktionen från Björkdal under det första kvartalet av 2019 översteg våra förväntningar och var det högsta guldproduktionskvartalet sedan rekordet under fjärde kvartalet 2017. Vi förväntar oss att den högre produktionstakten i Björkdal ska förbli stabil under resten av 2019.” Dominic Duffy fortsätter, ”Vid Costerfield var den guldekvivalenta produktionen lägre jämfört med både fjärde kvartalet 2018 och första kvartalet 2018, vilket var resultatet av de lägre guld- och antimonhalter som utvanns och bearbetades. Vi förväntar oss att produktionstakten kommer att förbli konstant i Costerfield tills vi börjar producera från höghaltiga ådror i Youle mot slutet av 2019. Utvecklingen vid Youle går bra, och vi förväntar oss fortfarande att vi ska börja producera från Youle under fjärde kvartalet 2019.” Duffy avslutar: ”Mandalay genomförde också en stor finansiell transaktion och stärkte avsevärt vår kontantposition och balansräkning under första kvartalet 2019 då vi fullbordade en finansiering på 54 miljoner CAD (se pressmeddelanden från Mandalay den 20 februari och den 29 mars 2019). Finansieringen ger oss en betydligt förbättrad kassabehållning och vi avslutade första kvartalet av 2019 med 37,0 miljoner USD i likvida medel jämfört med 8,4 miljoner USD per den 31 december 2018 och 23,4 miljoner USD per den 31 mars 2018. Vi avser att använda nettointäkterna från denna finansiering för att finansiera kraven på rörelsekapital, potentiell skuldsanering och en kontantreserv för våra guldutbytbara obligationer, planerad prospektering i områden med hög potential vid båda verksamheterna och allmänna företagsändamål. Vi har nyligen påbörjat de planerade prospekteringsaktiviteterna i Costerfield och Björkdal och ser fram emot att tillhandahålla en prospekteringsuppdatering med tiden.” Finansiell sammanfattning för det första kvartalet av 2019 Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader som slutade den 31 mars 2019, den 31 december 2018 och den 31 mars 2018:  Three months Ended March 31, 2019Three months Ended December 31, 2018Three months Ended March 31, 2018 $’000$’000$’000Revenue29,916 22,711 39,747 Cost of sales23,393 23,799 25,820 Adjusted EBITDA*5,247  (1,893)12,134 Income from mine ops before depreciation, depletion6,523  (1,088)13,927 Adjusted net loss before special items*(459) (11,475)939 Consolidated net loss(1,334) (31,299)(1,237)Capital expenditure7,412 15,998 11,310 Total assets266,233   237,703 299,078 Total liabilities136,643   141,567 134,418 Adjusted net loss per share*(0.00) (0.03)(0.00)Consolidated net loss per share(0.00) (0.07)(0.00) *Justerad EBITDA, justerad nettoförlust före extraordinära engångsposter och justerad nettoförlust per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande. Under det första kvartalet av 2019 sålde Mandalay 6 144 färre guldekvivalenta uns jämfört med det första kvartalet av 2018. Under samma period minskade bolagets realiserade guldpris med 4 % på kvartalsbasis, medan det realiserade antimonpriset minskade med 14 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 29,9 miljoner USD under det första kvartalet av 2019 var 9,8 miljoner USD lägre än under det första kvartalet av 2018. Kontantkostnaden per uns under det första kvartalet av 2019 var i stort sett i linje med föregående års kvartal. Försäljningskostnader under det första kvartalet av 2019 jämfört med det första kvartalet av 2018 var 1,4 miljoner USD lägre vid Costerfield och 1,0 miljoner USD lägre vid Björkdal. Konsoliderade allmänna och administrativa kostnader minskade med 0,5 miljoner USD över hela bolaget. Mandalay genererade 5,2 miljoner USD i justerat EBITDA under det första kvartalet av 2019 jämfört med 12,1 miljoner i justerat EBITDA under det första kvartalet av 2018. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 1,3 miljoner USD under det första kvartalet av 2019, mot en förlust på 1,2 miljoner USD under det första kvartalet av 2018. Mandalay avslutade det första kvartalet av 2019 med 37,0 miljoner USD i likvida medel och mottog därefter ytterligare 3,2 miljoner CAD den 18 april 2019 till följd av en minskning av Lupins återställningsgaranti. Rörelsesammandrag från det första kvartalet av 2019 Tabellen nedan sammanfattar Bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2019 och 2018 och de tre månaderna som slutade den 31 december 2018:    Three months ended March 31, 2019Three months ended December 31, 2018Three months ended March 31, 2018$’000$’000$’000Björkdal     Gold produced (oz) 14,385 10,482 12,716 Cash cost* per oz gold produced$921$1,497$1,094 All-in cost* per oz gold produced$1,202$1,794$1,387 Capital development 1,715 2,229 2,934 Property, plant and equipment purchases 958 7,906 2,975 Capitalized exploration 105 266 305Costerfield     Gold produced (oz) 4,105 4,948 6,587 Antimony produced (t) 575 560 605 Gold equivalent produced (oz) 7,555 8,691 10,456 Cash cost* per oz gold eq. produced$1,081$962$869 All-in cost* per oz gold eq. produced$1,493$1,391$1,326 Capital development 3,142 2,478 2,116 Property, plant and equipment purchases 1,240 1,498 1,634 Capitalized exploration 70 1,141 1,070Consolidated     Gold equivalent produced (oz) 21,940 19,173 23,172 Cash cost* per oz gold eq.$1,072$1,311$1,060 All-in cost* per oz gold eq.$1,412$1,709$1,463 Capital development 4,857 4,708 5,050 Property, plant and equipment purchases 2,198 9,404 4,609 Capitalized exploration** 357 1,886 1,651 *Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande. **Inkluderar aktiverade prospekteringskostnader som rör andra tillgångar utanför kärnverksamheten. Björkdal guldgruva, SverigeUnder det första kvartalet av 2019, producerade Björkdal 14 385 uns guld till kontanta och sammanlagda kostnader per uns på 921 dollar respektive 1 202 dollar, jämfört med kontanta och sammanlagda kostnader på 1 497 dollar respektive 1 794 dollar under fjärde kvartalet 2018, samt kontanta och sammanlagda kostnader på 1 094 dollar respektive 1 387 dollar under första kvartalet 2018. Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien Costerfield producerade 4 105 guldekvivalenta uns och 575 ton antimon för 7 555 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2019. På grund av den lägre produktionen av säljbara guldekvivalenta uns, steg kontanta och sammanlagda kostnader per uns på Costerfield till 1 081 dollar respektive 1 493 dollar, jämfört med kontanta och sammanlagda kostnader på 962 dollar respektive 1 391 dollar under fjärde kvartalet 2018, samt kontanta och sammanlagda kostnader på 869 dollar respektive 1 326 dollar under första kvartalet 2018. Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile Ingen produktion skedde vid Cerro Bayo under första kvartalet 2019 och gruvan var fortsatt under skötsel och underhåll under perioden. Under det första kvartalet av 2019 spenderade bolaget 0,9 miljoner USD på underhåll vid Cerro Bayo jämfört med 2,2 miljoner USD under det första kvartalet av 2018. Challacollo, Chile Den 1 augusti 2018 meddelade bolaget att det hade ingått en icke bindande avsiktsförklaring med Aftermath Silver Ltd., enligt vilken Aftermath Silver skulle förvärva Minera Mandalay Challacollo Limitada, ett helägt dotterbolag till bolaget som äger Challacollo-projektet, i utbyte mot en total ersättning på 11,6 miljoner CAD (se Mandalays pressmeddelande från 1 augusti 2018 för mer information). Vidare tecknade bolaget den 28 november 2018 ett bindande avtal med tredje part för förvärv av vissa servitut som utgör en del av Challacollo-egendomen. Totalt vederlag förväntas bli 2,0 miljoner USD netto efter betalningar till fordringsägare för royalty och andra inteckningar på dessa beviljanden. La Quebrada Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden. Kostnaden vid La Quebrada var mindre än 0,1 miljoner USD under det första kvartalet av 2019. Lupin och Ulu Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin och Ulu var mindre än 0,1 miljoner USD under det första kvartalet av 2019, jämfört med mindre än 0,1 miljoner USD under motsvarande kvartal föregående år. Kostnader för återställning vid Lupin och Ulu var 0,7 miljoner USD under det första kvartalet av 2019 jämfört med 0,3 miljoner USD under motsvarande kvartal föregående år. Den 21 december 2018 fattade Nunavut Water Board ett beslut att rekommendera att Mandalays remburs som tecknats för att täcka bolagets återställningsskydligheter vid Lupine-gruvan skulle reduceras med 3,2 miljoner CAD. Den 28 januari 2019 godkändes denna rekommendation av Minister of Indigenous and Northern Affairs och företaget mottog dessa medel den 18 april 2019. Efter detta godkännande är den sammanlagda utestående skulden 26,1 miljoner CAD. Mandalay har tillåtits att minska den begärda rembursen för att täcka de uppskattade slutgiltiga kostnaderna för återställning med cirka 8 miljoner CAD sedan starten av gruvans slutliga stängningsprocess. Konferenssamtal Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 15 maj 2019 klockan 08.00 (Toronto-tid). Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer: Deltagarnummer:  +1 201 689 8341Deltagarnummer (avgiftsfritt):  +1 877 407 8289Konferens-id:13690795 En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59  (Toronto-tid), den 29 maj 2019 och nås på följande uppringningsnummer: Repris avgiftsfritt uppringningsnummer: +1 877 660 6853Repris-id:  13690795 Mer information: Dominic Duffy Vd och koncernchef Greg DiTomaso Chef för investerarrelationer Kontakt: 1.647.260.1566 Om Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige, för att skapa kortsiktigt kassaflöde. Framåtblickande uttalanden Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt produktionskostnader i framtiden. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019 och Mandalays prospekttillägg daterat den 12 februari 2019. Kopior finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Mått som inte gäller för IFRS Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontanta och sammanlagda kostnader per säljbara uns av guldekvivalenter som produceras. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS.  Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter. Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder. Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för allmänna och administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. En avstämning mellan justerad EBITDA och nettoresultat ingår i MD&A. För Costerfield beräknas producerade säljbara guldekvivalenta uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerade säljbara gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart ekvivalent uns. För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns. För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.