Mandalay Resources Corporation tillkännager verkställande av optionsavtalet med Equus Mining att förvärva Cerro Bayo-gruvan i Chile

TORONTO, Oct. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) meddelar att det har ingått ett bindande optionsavtal med Equus Mining (”Equus”) avseende den tidigare tillkännagivna transaktionen där Equus har optionen att utforska den 29 495 hektar stora Cerro Bayo-gruvan i region XI i södra Chile. Optionen kommer att förlängas under en 36-månadersperiod (”Optionsperiod”) från startdatumet, definierat som det datum som är det tidigaste av sex månader (där perioden kan förlängas ytterligare tre månader efter överenskommelse av parterna, enligt rimligt agerande) från datum för ikraftträdande och datum då Equus får alla nödvändiga godkännanden och befogenheter att starta upp och borra från minst 60 plattformar på anläggningen.

Equus kan utöva sin option att förvärva samtliga emitterade aktier i Compania Minera Cerro Bayo Ldta. (”CMBC”), inklusive dess gruvanläggningar, -resurser och -infrastruktur vid Cerro Bayo, samt bearbetningsanläggningen på 1 500 tpd, där skötsel och underhåll utförs när som helst under optionsperioden. Om optionen inte har utnyttjats på granskningsdatumet, som är 18 månader efter ikraftträdandedagen, och optionsavtalet inte har avslutats, ska Equus bidra med 50 000 US-dollar per månad till skötsel- och underhållskostnader fram till slutet av optionstiden.

Om Equus utövar sin option att förvärva CMCB utgår följande till Mandalay: 

  • en emission av 19 % av Equus aktiekapital till Mandalay, och
  • en nettoprovision på smältning på 2,25 % på produktionen från Cerro Bayo-gruvan när gruvan har producerat minst 50 000 uns guldekvivalent, som omfattas av en återköpsoption till förmån för Equus.

Dessutom kommer Equus att åta sig 50 % av de godkända stängningskostnaderna för anläggningen vid Cerro Bayo, och kommer att ersätta Mandalay för eventuella kostnader som tidigare betalats i detta avseende.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Om Equus Mining Limited:

Equus Mining Limited (ASX: EQE) är ett australiskt prospekterings- och utvecklingsbolag noterat på Australian Securities Exchange. Equus fokuserar främst på prospektering och utveckling av guld-, silver- och flermetallprojekt i det politiskt stabila gruvområdet region XI i södra Chile. Equus projekt är strategiskt belägna i den nordvästra delen av det mycket viktiga ädelmetalldistriktet i Deseado-massivet, i närheten av befintlig underutnyttjad gruva och bearbetningsinfrastruktur.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om den föreslagna försäljningen av Cerro Bayo till Equus Mining Limited. Det finns ingen garanti för att den föreslagna transaktionen kommer att slutföras på de villkor som anges i detta pressmeddelande, eller slutföras över huvud taget. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.