Uppdatering från Mandalay Resources Corporation

TORONTO, Oct. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att kunna presentera en uppdatering om våra fortsatta prospekteringsprogram i Costerfield-området i Victoria, Australien, såväl som i området runt Björkdal i Sverige. Vi är även glada att kunna rapportera ytterligare diamantborrningsresultat efter borrning vid båda verksamheterna efter bolagets senaste prospekteringsmeddelande från den 18 juni, 2019. Motsvarande siffror återfinns i slutet av detta pressmeddelande.

Viktiga punkter i prospekteringsmeddelandet.

Costerfield

  • Prospekteringsborrningen i Youle-områdets norra del var framgångsrik redan från början
  • Potential för ytterligare upptäckter vid Costerfield, med målprovborrning från ytan vid MacDonald
  • Första djupborrade hålet till 1 700 meter (”m”) vid Costerfield slutfört. Programmet har resulterat i större kunskaper om berggrundens struktur i Costerfield-området. Ett grundare dotterhål har påbörjats som möjliggör för testning av våra prospekteringsmål

Björkdal

  • Aurora-zonen öppen för utvidgning. Analyser från provborrningarna indikerar en växande potential
  • Borrningsresultaten från den nyligen upptäckta skarnfyndigheten i Lake-området visar att skarngeologin går djupare.

Mandalays provborrningsprogram har fortsatt att ge positiva resultat vid både Costerfield och Björkdal. Vid Costerfield-anläggningen testar bolaget utvidgningar av Youle-malmen (se tabell 1) och har borrat första hålet i ett djupborrningsprogram under Costerfield-gruvans kända mineraliserade system i sökandet efter höggradig mineralisering djupare ner. Vid Björkdal testar bolaget utvidgningar uppåt och nedåt i fallet i Aurora-mineraliseringen, och testar även utvidgningen nedåt i fallet i det nyligen upptäckta höggradiga skarnet i Lake-området (se tabell 2, 3, 4 och 5).

Dominic Duffy, styrelseordförande och VD för Mandalay, säger, ”De senaste borresultaten från Costerfield och Björkdal fortsätter att demonstrera en betydande värdepotential i våra verksamheter”.

”Vid Costerfield stärker ytterligare testning av den norra utvidgningen av den höggradiga Youle-fyndigheten vår tro på fortsatt höggradig förekomst inom de antagna resurserna. Borrning längre norr om Youle-linjen i fyndigheten resulterade i identifiering av fortsatt mineralisering genom en låggradig zon, tillsammans med indikationer på en mer höggradig zon med antimon- och guldkoncentrationer ca 200 meter från de befintliga, sannolika Youle-resurserna, vid ett mål känt som MacDonald”.

Duffy fortsatte, ”Vi är nu en bra bit in i fas 1 av vårt djupborrningsprogram vid Costerfield. Det första djupa hålet borrades till ett djup av 1 700 meter och har gett värdefull information om strukturen under Costerfield- och Youle-fyndigheterna. Ett mål med stor potential har redan tillkommit längre upp i fallet som resultat av det här första hålet. Ett dotterhål kommer nu att tas upp från huvudhålet för att testa målet. För närvarande pågår geokemisk flerelementsanalys av kärnor som borrats genom potentiella vattenådror och geokemiska vektoriseringstekniker kommer att användas när analyserna är klara”.

Duffy avslutar, “Vid Björkdal kunde borrning vid Aurora-området inte påbörjas förrän i maj 2019. Resultaten visade dock att Aurora fortfarande är öppen, både vertikalt och och längs ådern. Slutligen har vi påbörjat testning i utvidgningen nedåt i fallet i den nyligen upptäckta skarnfyndigheten i Lake-området. Resultaten hittills visar att skarngeologin går djupare, men ytterligare analyser krävs för att fastställa hur djupt den här fyndigheten sträcker sig avseende ekonomisk lönsamhet”.

Mandalays borrningsrogram

Borrningsprogrammet i Costerfield

Mandalay fortsätter sina båda prospekteringsprogram som påbörjades i maj 2019.

Prospekteringsborrning i Youle

Fokus för utvidgningsprogrammet i Youle har varit att åtskilja en komplex höggradig zon i norr och bygga vidare på programmets tidiga framgångar som rapporterades i juni 2019.

Baserat på regional modellering, historisk forskning och strukturell information som erhållits i samband med provborrningsprogrammet under andra kvartalet 2019, antas ytterligare ett paket med guld- och antimonkoncentrationer finnas som ett prospekteringsmål norr om ett låggradigt område längs Youle-fyndighetens strukturella trend och huvudgruvan vid Costerfield. Prospekteringsborrningen vid Youle planerades därför om för att prioritera borrningstestning av den här zonen och har varit lyckosam initialt (se Borrningsresultat, fig. 1 och tabell 1 avseende detaljerad information).

Denna ”shoot repetition” har nu observerats flera gånger i området, allra främst gäller det fyndigheterna i Cuffley, Brunswick och Augusta.

Djupborrningsprogrammet i Costerfield

När Mandalay nu fortsätter att öka takten i Youle-utvidgningsprogrammet, genomförs även djup målinriktad testning av Costerfield-linjens åder baserat på Mandalays ökade kunskaper om guldberikningsmiljöer. Det första borrhålet i detta tvåhålsprogram med sekundära kilhål, har avslutats på ett djup av 1 700 m. Det första hålet borrades i avsikt att undersöka den djupa miljön i norra änden av det nuvarande gruvområdet, under den historiska Costerfield-gruvan och den aktiva Youle-ådern.

Borrningsprogrammet vid Björkdal

Den underjordiska prospekterande borrningen och produktionsborrningen har under 2019 fortsatt att fokusera på den höggradiga mineraliseringen som nyligen upptäckts vid Björkdal (d.v.s. Aurora-zonens och Lake-zonens skarn). Båda dessa faktorer ger bolaget möjlighet att bryta stora mängder malm av högre grad på ett mer kostnadseffektivt sätt kommande år.

Borrningsprogrammet vid Aurora

Underjordisk borrning fokuserad på att utvidga det befintliga Aurora-området. Resultaten hittills bekräftar potentialen för Aurora att utvidgas både nedåt och uppåt i fallet, samt längs ådern i båda riktningarna. Borrningen i övre delen av Aurora har dock inte varit problemfri p.g.a. svårigheterna med att borra diamantborrhål i positiv lutning och vi har tvingats överge flera hål när borren kommit i kontakt med större sprickor innan Aurora-zonen nåddes. Fokus för borrningarna vid Aurora har därför ändrats till de djupare hålen för att försöka utvidga den mer höggradiga mineraliseringen djupare ned. De övre hålen kommer nu att borras från ytan senare under 2019 eller tidigt under 2020. Gruvbrytning i det här området sker för närvarande på fem aktiva nivåer.

Skarnprogrammet i Lake-området

Upptäckten av skarnrelaterad mineralisering vid Björkdal under 2018 är av intresse p.g.a. dess ovanligt höga renhetsgrad. Sju diamantborrhål har nyligen borrats i syfte att fastställa storleken på den mineraliserade kroppen nedåt i fallet. De här borrhålen har indikerat utsträckningen av skarnfältets horisont norrut och i djupled.

Mandalays borrningsresultat

Borrningsresultat från Costerfield

Prospekteringsborrning i Youle

Borrhål BC071 har slutförts, där målet var flera ådror som utgör det norra höggradiga området vid Youle Det här hålet korsade flera parallella ådror, där den viktigaste hade värden på 18,4 g/t guld (“Au”) och 5,7 % antimon (”Sb”) över en verklig bredd på 0,24 m.

Annan nyligen genomförd borrning i samband med programmet fokuserade på testning av en nordlig mineraliseringsutvidgning. Strukturen som innehåller merparten av Youle-mineraliseringen nåddes i BC067AW1, BC067AW2 och BC070, där strukturen är berikad med guld och antimon i alla tre träffar.

Historisk forskning tillsammans med fältkartläggning och LiDAR-analys har identifierat betydande förekomster längs den historiska Costerfield-gruvans linje norrut. Baserat på vår kunskap om övriga mineraliserade förekomster i området, är ett brant sluttande låggradigt område mellan dessa platser och Costerfield-gruvan troligt och passar in på observationerna och korsningarna med bäddar och sprickbildningar norr om Youle och Costerfield. Utifrån dessa upptäckter finns nu ett mycket prospekteringsbart område norr om Costerfield-gruvan, d.v.s. MacDonald-målet.

BC075 korsade två mineraliserade områden. En guld- och antimonbärande laminerad kvartsådra (0,42 m @ 7,2 g/t Au & 4,4 % Sb), som är spatialt associerad med de historiska brotten, samt ytterligare kvarts-stibnitådror (0,45 m @ 1,3 g/t Au & 7,3 % Sb-komposit i flera ådror)  uppskattningsvis 80 m öster om den första träffen. Dessa resultat stödjer berikningsmodellen avseende den norra delen och indikerar glädjande nog en potential för flera ådror och gruvbrytningsfronter.

Tabell 1: Borrningsresultat från Youle (juni 2019 – september 2019)

Hole ID Hole
Completion
Date
Total
hole
Depth
Intercept
Easting
(Mine Grid)
Intercept
Northing
(Mine Grid)
Intercept
Elevation
(Mine Grid)
Drilled
Width (m)
True
Width (m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq (g/t)
over
min. 1.8m
mining
width
BC067AW1 4/07/2019 531.2 15441 7251 817 0.09 0.07 8.7 19.8 1.4
BC067AW2 17/07/2019 518.9 15406 7235 799 0.08 0.07 5.3 8.6 0.7
BC069 27/06/2019 699.6 No Significant Intercept
BC070 9/08/2019 734.8 15442 7350 747 0.31 0.22 0.8 0.5 0.2
BC071 5/08/2019 492.1 15392 7156 849 0.55 0.26 18.4 5.7 3.9
BC071 5/08/2019 492.1 15389 7156 854 0.28 0.20 2.1 3.4 0.8
BC075 10/09/2019 357.5 15521 7439 1122 0.51 0.42 7.2 4.4 3.2
BC075 10/09/2019 357.5 15608 7356 1048 0.52 0.45 1.3 7.3 3.1

OBS!
– Förutsätter metallpriser på: Au $ 1 450/oz och Sb $ 7 000/ t
– AuEq (g/t) = Au (g) + Sb (%) x [Pris per 10 Sb (kg) x Sb utvinning (%) / Pris per 1 Au (g) x Au utvinning (%)]

Djupborrningsprogrammet i Costerfield

Den övre delen av första borrhålet i det här programmet (CD001) gick igenom en geologisk miljö som överensstämmer med vår nuvarande kunskap; en västsluttande sekvens av övre Costerfield-formation med siltsten som går in i den nedre Costerfield-formationens grumlighet och lerberg. Som förvänt, baserat på den geologiska modellen, passerades ett område med mörka, kolrika grumligheter och sandsten som antas gynna höggradig guldmineralisering mellan 904–995 m, vilket inkluderade kvartsådring med ovanliga guldvärden (upp till 0,7 g/t Au) och smärre synlig stibnitmineralisering (upp till 0,01 % Sb).

På ett håldjup av 1 015 m påträffades en västsluttande sprickbildning som innehöll skiktad kvarts med betydande skenbar kraftförskjutning (fig. 2). Under sprickbildningen påträffades vikta men främst ostsluttande grumligheter som övergick i siltsten med inslag av åderlängdsglidande sprickbildningar. En stor sprickbildning mellan 1 545 och 1,555 m markerade en övergång till mörka, ostsluttande skiffriga grumligheter med kraftig oregelbunden kvartsådring som ledde upp till en tjock kvartsblåsa på mellan 1 583–1 595 m. Det här breda området med kvarts innehöll smärre pyritmineraliseringar och områden med sericit-kloritförändringar.

Stratigrafiska korrelationer mellan Youle-området och de första 1 000 m av CD001 indikerar en antiklinal miljö eller ramp i området däremellan, vilket utgör ett övertygande prospekteringsmål avseende mineralisering av Costerfield-typ nedåt i fallet i den kända Youle-ådern. Det är även troligt att den här miljön innehåller den mörka kolrika sandsten som ökar potentialen för höggradig guldmineralisering.

Analyser av kärnan ner till ett djup av 1 040 m visar en stark korrelation mellan guld, antimon och arsenik (fig. 3). En brett område med berikning av de här elementen på ett borrhålsdjup av mellan ca 975–1 040 m är av vikt och verkar vara lokaliserat i centrum av den stora sprickan på ett djup av 1 015 m. Dessutom visar silver (”Ag”) en stark relativ berikning i det här området längst ned i förkastningen. Efterföljande hyperspektral loggning av CD001 har dessutom indikerat ett stort område med muskovitförändringar som omger förkastningen, vilket bekräftas av de förhöjda analysresultaten. Muskovitförändring av vitt glimmer i berget förekommer ofta i guldförekomster i centrala Victoria, och den samtidiga förekomsten av muskovitförändring och guld-antimon-arsenik-berikning här tolkas som bevis som på att den stora förkastningen fungerar som ett aktivt förmedlings- eller matningsområde för malmformerande hydrotermiska vätskor. Analyser från CD001 har lagts till i Mandalays regionala geokemiska flerelementsdatabas, som kombinerar information om prospekteringsborrkärnor, regolit och berggrundsanalys med fingeravtryck av mineraliserade system och litologiska paket i Costerfield-områet. Informationen i databasen uppdateras kontinuerligt och används för att förfina prospekteringsmodeller som hjälper oss ta fram och testa nya mineraliseringsmål.

Miljön som passeras under de nedre 660 m i CD001 kan tolkas som den störda östra armen av en antiklinal i regional skala, den kraftförskjutna kammen som innehåller Costerfield-gruvan. Den här djupa, avkapade östra armen befinner sig i en liknande strukturell position i förhållande till King Cobra-mineraliseringen vid Augusta, som innehåller några exceptionellt höggradiga guldanalyser. Den brant sluttande förkastningen vid 1 545 m tolkas som att vara analog med Lyre-förkastningen, som verkar vara betydelsefull när det gäller att beskriva den mineraliserade miljön i King Cobra. Inledande analyser genom det här området påvisar ovanliga guld- och antimonförekomster, men den analysmetod som används är avsedd för malmgradsanalys och är inte exakt vid mycket små mängder.

Nästa borrhål i detta program, CD001W1, har påbörjat kilning av CD001 på ett djup av 400 m för att undersöka den kolhaltiga sandstenen nära dess förväntade kulminering ovanför förkastningen på 1 015 m och miljön direkt under den (se fig. 2).

Borrningsresultat i Björkdal

Efter bolagets senaste pressmeddelande om prospektering den 18 juni 2019 har bolaget analyserat 20 borrhål i Aurora-området i Björkdal (se tabell 4) och 4 borrhål i Lake-områdets skarnfyndighet (se tabell 5). De senaste höjdpunkterna från Aurora- respektive Lake-områdets skarnanalyser innehåller följande punkter:

Tabell 2: Viktiga punkter avseende borrning vid Aurora

Hole ID True Width Au g/t
DOD2019-058 2.93 7.80
DOD2019-076 3.34 5.37
DOD2019-077 2.51 7.24
DOD2019-078 6.03 2.78
DOD2019-079 3.50 6.99

Tabell 3: Viktiga punkter avseende skarnborrning vid Lake-området:

Hole ID True Width Au g/t
MU9-009A 0.65 23.77
MU9-014 1.65 14.31

Tabell 4: Borrningsresultat från Aurora (juni 2019 – september 2019)

 

Hole ID

Hole
Completion
Date
Intercept
Northing
(Mine Grid)
Intercept
Easting
(Mine Grid)
Intercept
Elevation
(Mine Grid)
From (m) To
(m)
Drilled
Width
(m)
True
Width (m)
Au (g/t) Au (g/t)
over
min. 3 m
mining
width
DOD2019-052 06/07/2019 1755.778 1126.208 -402.341 120.2 125 4.8 4.45 0.74 0.74
DOD2019-054 20/07/2019 1751.489 1148.12 -396.642 111.9 114.95 3.05 2.98 1.86 1.85
DOD2019-058 07/08/2019 1737.463 1179.071 -373.329 81.37 84.7 3.33 2.93 7.80 7.62
DOD2019-062 11/08/2019 1744.189 1202.82 -374.002 77.16 84.74 7.58 7.37 1.20 1.20
DOD2019-064 14/08/2019 1745.167 1229.26 -373.199 76.4 85 8.6 8.46 1.44 1.44
DOD2019-065 17/08/2019 1740.74 1247.04 -361.376 81.65 84.6 2.95 2.78 1.13 1.05
DOD2019-071 11/08/2019 1743.136 1278.844 -354.397 93.1 101.25 8.15 7.65 2.10 2.10
DOD2019-072 17/08/2019 1746.972 1309.528 -355.602 92.53 95.14 2.61 2.61 0.75 0.65
DOD2019-073 21/08/2019 1753.994 1371.047 -347.596 115 119 4 3.51 1.25 1.25
DOD2019-074 23/07/2019 1754.501 1272.581 -378.005 73.85 75.55 1.7 1.65 2.32 1.28
DOD2019-075 27/06/2019 1767.642 1275.186 -399.987 78.4 82.6 4.2 4.07 1.54 1.54
DOD2019-076 30/06/2019 1763.209 1290.188 -389.498 75.15 78.5 3.35 3.34 5.37 5.37
DOD2019-077 02/07/2019 1773.238 1300.484 -402.742 83.08 85.72 2.64 2.51 7.24 6.04
DOD2019-078 20/07/2019 1775.85 1321.227 -399.189 81.9 88.05 6.15 6.03 2.78 2.78
DOD2019-079 18/07/2019 1761.896 1321.197 -377.872 75.45 78.97 3.52 3.50 6.99 6.99
MU9-019 08/08/2019 1858.279 1518.94 -529.552 150.2 158.35 8.15 5.24 1.46 1.46
MU9-020 18/08/2019 1887.54 1511.106 -600.533 204.7 224.15 19.45 9.19 1.57 1.57
POD2019-012 08/05/2019 1806.281 1414.745 -451.053 84.2 89 4.8 4.43 0.85 0.85
POD2019-013 11/05/2019 1803.162 1433.972 -446.062 78.16 85.55 7.39 7.07 1.47 1.47
POD2019-014 16/05/2019 1809.44 1445.913 -451.242 82.3 95.2 12.9 12.02 1.29 1.29

Tabell 5: Skarnborrningsresultat (juni 2019 – september 2019)

Hole ID Hole
Completion
Date
Intercept
Northing
(Mine Grid) 
Intercept
Easting
(Mine Grid) 
Intercept
Elevation
(Mine Grid)
From (m) To (m) Drilled
Width 
(m)
True
Width (m)
Au (g/t) Au
min. 3m
mining width
(g/t)
MU9-009A 24/06/2019 1690.45 1586.03 -508.33 67.65 68.95 1.3 0.65 23.77 5.15
MU9-012 04/08/2019 1687.81 1612.9 -507.67 69.7 72 2.3 0.95 1.32 0.42
MU9-013 09/08/2019 1677.41 1637.61 -504.47 72.6 77.74 5.14 1.81 1.71 1.03
MU9-014 11/08/2019 1659.49 1619.51 -486.32 45.9 49.05 3.15 1.65 14.31 7.87

Fig. 1: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39ab60c1-8d7f-42e2-ab79-516a1d5bb210

Fig. 2: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c0b8412-5a42-4f7e-909e-b3abb449db53

Fig. 3: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8c652ef-fb29-4e89-b323-8bbe23d04e0e

Fig. 4: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f63fdbb-b97f-4d19-9eeb-d23dc7671c53

Fig. 5: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e281e025-2510-4f37-8c1e-83a9a4f35eb4

Fig. 6: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbf6894d-06c9-407e-86c3-d35d144fa1b7

Fig. 7: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c570f17a-6077-415e-84fa-88bb51828bb5

Fig. 8: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11e72bf7-c85a-4367-b770-6d09258bca45

Fig. 9: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8fec8d46-d7a3-42d9-ac1e-a9bfd628f608

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in diamantborrkärnor vid Costerfield-gruvan. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-process som omfattar regelbunden inlämning av standardreferensmaterial och ämnen med borr- och ytprover som lämnats in för analys. Standardreferensmaterial har certifierats av Geostats Pty Ltd. (6 februari 2019 teknisk rapport ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål (prefix MU) skickades till CRS Minlab Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys. Borrhålsprover från utvecklingsoptimering (prefix DOD) undersöktes av ALS i laboratoriet på plats för provberedning och analys (se 28 mars 2019, teknisk rapport ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Analys i både CRS- och ALS-laboratorier utfördes med hjälp av Pal1000 (CRS) cyanidfiltreringsprocesser. I Mandalays stränga QA/QC-program ingick användning av standardreferensprover, obearbetat material, duplikat, upprepningar och kvalitetssäkringsförfaranden av interna laboratorier.

Behörig person:

Chris Gregory, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är medlem i Australian Institute of Geoscientists (AIG), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Youle-fyndigheten (Costerfield) och Aurora-zonen (Björkdal). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.